Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/busimind/domains/startersadviseur.be/private_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 6044
Starten als zelfstandig verpleegkundige | Startersadviseur.be

starten als zelfstandig verpleegkundige

 

Wenst u te starten als zelfstandig verpleegkundige en zoekt in dat verband naar relevante informatie?

 

Hieronder vindt u een overzicht van de beroepsspecifieke startersinfo.

Op deze pagina leest u: 

 • het beroep van verpleegkundige
 • beroepsspecifieke vestigingsvoorwaarden
 • verzekeringen
 • nomenclatuur
 • verpleegkundige als vrij beroep

Het beroep van verpleegkudige

Bevoegdheden

Een verpleegkundige heeft volgens de wet volgende bevoegdheden, die onderverdeeld worden in 3 categorieën:

1° Verpleegkundige Handelingen:

 1. a) het observeren, het herkennen en het vastleggen van de gezondheidsstatus zowel op psychisch, fysiek als sociaal vlak;
 2. b) het omschrijven van verpleegproblemen;
 3. c) het bijdragen aan de medische diagnose door de arts en aan het uitvoeren van de voorgeschreven behandeling;
 4. d) het informeren en adviseren van de patiënt en zijn familie;
 5. e) het voortdurend bijstaan, uitvoeren en helpen uitvoeren van handelingen, waardoor de verpleegkundige het behoud, de verbetering en het herstel van de gezondheid van gezonde en zieke personen en groepen beoogt;
 6. f) het verlenen van stervensbegeleiding en begeleiding bij de verwerking van het rouwproces;
 7. g) het zelfstandig kunnen treffen van urgente levensreddende maatregelen en het kunnen handelen in crisis- en rampensituaties;
 8. h) het analyseren van de kwaliteit van de zorg met als doelstelling de eigen beroepsuitoefening als verpleegkundige te verbeteren.

2° de technisch-verpleegkundige verstrekkingen waarvoor geen medisch voorschrift nodig is, alsook deze waarvoor wel een medisch voorschrift nodig is:
die verstrekkingen kunnen verband houden met de diagnosestelling door de arts (of tandarts), de uitvoering van een door de arts (of tandarts) voorgeschreven behandeling of met het nemen van maatregelen inzake preventieve geneeskunde;

3° de handelingen die door een arts (of tandarts) kunnen worden toevertrouwd overeenkomstig artikel 23, § 1, tweede en derde lid van de wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Het KB van 18 juni 1990 maakt een opsomming van de mogelijke handelingen die door verpleegkundigen kunnen worden verstrekt en de voorwaarden hiervoor.

Beroepsspecifieke vestigingsvoorwaarden

1° Diplomavereiste

Voor het uitoefenen van het beroep als verpleegkundige is men verplicht in het bezit te zijn van een diploma in de verpleegkunde van ten minste 3 studiejaren (of het gelijkwaardig aantal ECTS-studiepunten) dat uitgereikt werd door een erkende onderwijsinstelling. De lijst van deze erkende onderwijsinstellingen is te raadplegen via de website van FOD Volksgezondheid. Art. 45 van de wet van 10 mei 2015 biedt meer informatie met betrekking tot de vereisten voor het behalen van het diploma van verpleegkundige.

2° Visum

Voor de toegang tot het beroep van verpleegkundige, is men verplicht een visum te bezitten dat wordt uitgereikt door de FOD Volksgezondheid. In principe zal u het visum automatisch opgestuurd krijgen nadat u afgestudeerd bent aan een erkende onderwijsinstelling.

Indien dit niet automatisch gebeurt, kan u nog steeds een visum aanvragen bij FOD Volksgezondheid. Bij uw aanvraag voegt u een scan van uw diploma of voorlopig getuigschrift en geeft u uw identiteitskaart in.

3° Erkenning

Erkenning bestaat niet voor het basisdiploma van verpleegkundige. Er kan wel een erkenning aangevraagd worden voor een bijkomende opleiding of op basis van ervaring. Hiervoor kan u terecht bij het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Een bijkomende bijzondere beroepstitel bestaat uit 1 van de volgende specialisaties:

 • Geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie
 • Geriatrie
 • Intensieve zorg en spoedgevallenzorg
 • Oncologie
 • Pediatrie en neonatologie
 • Peri-operatieve zorgen

Een bijkomende bijzondere beroepsbekwaamheid heeft betrekking op 1 van de volgende bekwaamheden:

 • in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie
 • in de geriatrie
 • in de diabetologie
 • in de palliatieve zorg.

Via een erkenning kan verpleegkundige recht hebben op een jaarlijkse premie. De jaarlijkse premie wordt geregeld door het KB van 28 december 2011 betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in bepaalde federale gezondheidssectoren, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden. Meer informatie betreffende deze premies is te vinden op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Het behoud van de erkenning van een beroepstitel-of bekwaamheid is onderheven aan de verplichting tot een permanente vorming. De voorwaarden voor het volgen van de permanente vorming kunnen variëren per titel of bekwaamheid, maar tot op heden wordt er voor elk van deze verwacht dat men minimum 60u permanente vorming bijwoont over 4 jaar. Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, kan de erkenning ingetrokken worden door het Agentschap Zorg en Gezondheid.

4° Aansluiten bij het RIZIV

Een verpleegkundige is verplicht een RIZIV-nummer aan te vragen indien deze nomenclatuurverstrekkingen (thuiszorg) wenst aan te rekenen. Hierdoor kan de patiënt de kosten voor de verpleegkundigenzorg (deels) terugbetaald krijgen.

Een RIZIV-nummer wordt aangevraagd bij het RIZIV en kan alleen na ontvangst van het visum van FOD Volksgezondheid (zie 2°). De verpleegkundige dient hiervoor een formulier van inschrijvingsaanvraag in te vullen.

De getuigschriftenboekjes (attesten voor verstrekte zorgen) kunnen besteld worden via Bpost. (http://www.medattest.be)

Geen verplichting van bewijs van kennis van bedrijfsbeheer

Sinds 1 september is de verplichting om een  bewijs van kennis van bedrijfsbeheer voor te leggen, weggevallen voor ondernemingen in het Vlaams Gewest.

Naast de bijkomende voorwaarden voor het starten als zelfstandige verpleegkundige, zijn er ook nog algemene voorwaarden voor het opstarten van een onderneming. Meer informatie hierover vindt u bij onze “algemene startersinfo”.

Overeenkomst tussen verpleegkundigen en verzekeringsinstellingen

Als verpleegkundigen kan men een overeenkomst aangaan met een verzekeringsinstelling. Deze overeenkomst regelt de administratieve en financiële afspraken met verzekeringsinstellingen en heeft onder andere betrekking op honoraria, derdebetalingsregelingen, …). Het aangaan van zo een overeenkomst is facultatief.

Wanneer u deze overeenkomst aangaat heeft u bepaalde verplichtingen, waaronder:

 • Respecteren van de tarieven van de nomenclatuur, met als gevolg dat de cliënt 100% terugbetaald wordt;
 • Andere verplichtingen opgenomen in de overeenkomst, respecteren;
 • Al dan niet aangaan van de derdebetalersregeling.

Indien u deze overeenkomst niet aangaat, bent u niet gehouden tot bindende tarieven en zullen cliënten niet kunnen genieten van een volledige terugbetaling. U kan wel nog steeds opteren om al dan niet een derdebetalersregeling aan te gaan.

Derdebetalersregeling

De derdebetalersregeling bepaalt hoe je honoraria ontvangt. Indien u een derdebetalersregeling aangaat:

 • Ontvangt u met zekerheid het geld van uw cliënten
 • Wordt u waarschijnlijk later uitbetaald
 • Moet u een grotere inzet leveren op het gebied van administratie

Wanneer u beslist om geen derdebetalersregeling aan te gaan, zal u:

 • Zelf instaan voor het innen van uw honoraria
 • Mensen erop wijzen om bewuster om te springen met de kost van een verstrekte zorg

verzekeringen

Als ondernemer is het soms verplicht of soms aangeraden bepaalde verzekeringen af te sluiten.

Een verpleegkundige is niet verplicht een verzekering beroepsaansprakelijkheid en burgerlijke aansprakelijkheid aan te gaan, maar vanzelfsprekend wordt dit sterk aangeraden. De verzekering dekt zowel lichamelijke als andere schade ten aanzien van derden.

Verder: indien u personeel in dienst neemt bent u sowieso verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten.

 

Vanzelfsprekend heeft u er ook alle baat bij om de niet-verplichte verzekeringen naar aanleiding van uw opstart te onderschrijven of te laten aanpassen:

 • Brandverzekering (huurdersaansprakelijkheid, gebouw, inhoud, diefstal,..)
 • De aanpassing van uw autoverzekering aan het werkelijke gebruik (beroepsgebruik, al dan niet beperkt)
 • Machinebreuk- en/of elektronicaverzekering
 • Gewaarborgd inkomen en/of ongevallenverzekering
 • Vrij Aanvullend Pensioen voor zelfstandigen, pensioensparen, langetermijnsparen
 • Riziv-contract, zie hieronder
 • …  (uw verzekeringsmakelaar weet raad)

 

Afhankelijk van het aantal verstrekkingen dat u jaarlijks onder de conventie doet, heeft u recht op een riziv-toelage in het kader van uw sociaal statuut.  Hiervoor sluit u in principe een verzekeringsovereenkomst af bij een verzekeraar.  Vervolgens doet u als gerechtigde jaarlijks tijdig de aanvraag, waarna het Riziv de toelage in de door u opgegeven verzekeringsovereenkomst stort.  

De voorwaarden hiervoor zijn:

 • Toetreden tot de Nationale Conventie voor het volledige jaar.
 • Gedurende dat jaar een bepaald minimum van verstrekking halen.
 • Tijdig een contract afgesloten hebben met een verzekerings –of pensioensinstelling.

Meer info vindt u op de website van het riziv.

Nomenclatuur

De nomenclatuur van verstrekkingen is een lijst met prestaties die geheel of gedeeltelijk terugbetaald worden door de ziekteverzekering. Deze gecodeerde lijst is terug te vinden op de website van het RIZIV.

Vanaf 1 juli 2015 is het ook verplicht een bewijsstuk te geven aan de patiënt met de vermelding van het te betalen bedrag, de tegemoetkoming van het ziekenfonds,… Daarenboven moet de verpleegkundige het bedrag vermelden dat de patiënt heeft betaald op het ontvangstbewijs van het getuigschrift voor verstrekte hulp.

De verpleegkundige moet een kopie van dat bewijsstuk voor 7 jaar bewaren.

De getuigschriftenboekjes kunnen besteld worden via Bpost (www.medattest.be).

Verpleegkundige als vrij beroep

Door de aankomende hervorming van het vennootschapsrecht zal het onderscheid tussen handelsvennootschappen en burgerlijke vennootschappen, waaronder ook de vrije beroepers, wegvallen. Alle vennootschappen alsook verenigingen, van welke aard ook, zullen onder 1 noemer vallen, nl. die van onderneming. Gezien burgerlijke vennootschappen vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe wet, als onderneming worden gezien, vallen vrije beroepen vanaf nu onder het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verengingen. Dit heeft als gevolg dat voortaan vrije beroepen zullen worden behandeld als alle andere vennootschappen en bijgevolg ook failliet kunnen worden verklaard.

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt tegen midden 2019 verwacht. Voor meer informatie betreffende de nieuwe hervormingen verwijzen wij u graag door naar onze rubriek  keuzerechtsvorm.

Tot dan blijft het beroep van verpleegkundige vallen onder de noemer van vrij beroep.

Vrij beroep wilt zeggen dat hoofdzakelijk prestaties of producten geleverd worden van intellectuele aard. Beoefenaars van een vrij beroep worden in principe aanzien als een niet-handelaar en vallen daarmee NIET onder de verplichting van het bewijs van basiskennis bedrijfsbeheer, noch van het bewijs van beroepskennis.

Een vrij beroeper moet zich wel bezighouden met bijzondere boekhoudreglementen. Deze leggen in het bijzonder bijkomende verplichtingen op, nl.:

 • Bijhouden van een dagboek van de ontvangsten en de uitgaven
 • Het gebruiken van ontvangstbewijsboekjes/ getuigschriften

Het is dan ook aangeraden zich te laten bijstaan door een boekhouder, die over de nodige expertise beschikt.

Verschillende opties opstarten zelfstandige onderneming

Een verpleegkundige kan op 3 manieren als zelfstandige aan de slag:

 • Eigen praktijk starten
 • Beginnen bij een bestaande praktijk
 • Starten bij een erkende dienst voor thuisverpleging
Nog vragen?
Of graag een babbel over de financiële kant van de zaak?
Bel ons voor direct advies