starten als Traiteur

 

Wenst u te starten als zelfstandig traiteur en zoekt in dat verband naar relevante informatie?

Hieronder vindt u een overzicht van de beroepsspecifieke startersinfo.

Op deze pagina leest u: 

 • Wat is een traiteur?
 • Beroepsspecifieke voorwaarden
 • Verzekeringen
 • BTW-tarieven

wat is een traiteur? 

Volgens de wet wordt onder het begrip restaurateur of traiteur-banketaannemer begrepen: hij/zij die gewoonlijk en zelfstandig warme of koude maaltijden bereidt die bestemd zijn om ter plaatse in de inrichting te worden gebruikt of op bestelling buiten de inrichting door hem te worden opgediend. De term bereiding omvat elke handeling waarbij een gerecht wordt: klaargemaakt, samengesteld, geschikt, opgewarmd en/of ontdooid.

Uitzonderingen voor lichte maaltijden:

Onder lichte maaltijden worden verstaan:

 • Volgende lichte maaltijden voor zover ze alleen met brood worden opgediend:
  • soepen,
  • croques en toasten van allerlei aard,
  • bereide eieren,
  • kroketten, uitgezonderd aardappelkroketten,
  • satés,
  • vol-au-vents,
  • bloedworsten en witte worsten,
  • belegde broodjes, hamburgers, hotdogs, pita’s en croissants,
  • koude vleesschotels,
  • deegwaren, pizza’s, quiches of andere hartige taarten,
  • koude salades,
  • nagerechten, inzonderheid pannenkoeken, ijs, wafels, gebak, koeken, yoghurts en milkshakes.

Volgende handelingen/beroepen vallen ook niet onder de wetgeving van traiteur:

 • slagers-spekslagers, visverkopers, poeliers, wat betreft eigen bereidingen op basis van vlees, vis, wild en gevogelte,
 • consumptiesalons van bakkers, banketbakkers, flensjesverkopers en ijsverkopers,
 • frituren onderworpen aan de reglementering van de ambulante handel,
 • hotelhouders wat betreft het ontbijt;
 • rusthuizen;
 • uitbaters van automaten;
 • kleinhandelaars in algemene voedingswaren wat de verkoop van bereide gerechten betreft
 • logiesverstrekkende familiebedrijven en de eigenaars van gastenkamers die uitsluitend maaltijden verschaffen aan hun logerende gasten.
 • de frituren voor wat betreft de bereiding in frituurvet of -olie van: frieten van aardappelen en gerechten die volledig klaar voor dergelijke bereiding worden ingekocht. Wordt niet beschouwd als bereiding:
  • het opdienen van specerijen,
  • het opdienen van sauzen,
  • het snijden of toevoegen van: uien of conserven van uien, augurken, conserven van mosselen, komkommers, koude gekookte worsten.
 • De reglementering is niet van toepassing op volgende gerechten als ze uitsluitend worden opgediend in een wegwerpverpakking van papier, karton of kunststof:
  • goulash, stoofvlees en gehaktballetjes in tomatensaus.

Geen verplicht bewijs meer van beroepsbekwaamheid en kennis van bedrijfsbeheer

Sinds 1 januari 2018 is de wettelijke voorwaarde van bewijs van beroepskennis weggevallen voor traiteurs die zich vestigen in het Vlaams Gewest. Sindsdien is het voor een traiteur niet meer verplicht een diploma van beroepskennis voor te leggen om een onderneming in deze sector op te richten.

Vanaf 1 september 2018 is ook de verplichting van bewijs van kennis bedrijfsbeheer weggevallen in het Vlaams Gewest.

Om een onderneming op te starten zal men ook nog moeten voldoen aan algemene startersvoorwaarden. Meer informatie daarover vindt u onder de “algemene startersinfo”.

 

Beroepsspecifieke voorwaarden

1° Prijsaanduiding

Elke onderneming die logies, maaltijden, gerechten of dranken aanbiedt, moet schriftelijk op een leesbare, goed zichtbare en ondubbelzinnige wijze de prijs van de verstrekte diensten op een van buiten de verkoopruimte goed zichtbare plaats aanduiden. Dit wil zeggen dat de klant de prijs moet kunnen waarnemen voor het binnentreden van de zaak.

Voor logies wordt er een uitzondering gemaakt, zolang de prijs binnen in de verkoopruimte op een leesbare, goed zichtbare en ondubbelzinnige wijze wordt aangeduid op een plaats die vrij toegankelijk is voor de consument.

2° Auteurs-en nevenrechten

Indien in de horecazaak muziek gespeeld wordt, zal de horecazaak hiervan melding moeten maken aan SABAM en eventueel HONEBEL. Voor beide organisaties kan je je zaak aangeven aan de hand van een link:

SABAM: http://www.sabam.be/nl/sabam/aangifte

HONEBEL: http://www.bvergoed.be/frame-nl.htm

3° Respecteren van het rookverbod

Sinds 1 juli 2011 is roken verboden binnenin alle horecazaken. Om dit verbod te respecteren moeten volgende zaken gebeuren:

 • alle elementen die kunnen aanzetten tot roken, zoals asbakken, moeten verwijderd worden;
 • het rookverbod moet duidelijk aangeduid zijn;
 • een rookkamer is wel nog toegelaten: een afzonderlijke ruimte, afgesloten door een plafond en wanden en voorzien van een rookafzuig- en luchtverversingssysteem, waar gerookt mag worden en waar enkel drankjes mogen genuttigd worden. er mag in de rookkamer niets aan de klanten geserveerd worden, maar klanten mogen wel zelf hun drankjes meenemen naar de rookkamer. De rookkamer mag niet groter zijn dan 1/4de van de totale oppervlakte van je zaak.

Indien de horecazaak een terras heeft, mag er gerookt worden indien er minimum 1 wand of het plafond open is.

4° Vergunning voor alcohol en sterke drank

Indien u in de horecazaak alcohol en sterke drank wil serveren of gebruiken bij het bereiden van maaltijden, moet u een vergunning verkrijgen van de gemeente of stad van je vestiging.

U moet eerst een vergunning hebben verkregen alvorens u alcohol mag serveren of gebruiken.

De gemeente zal bij het verlenen van een vergunning nagaan of uw horecazaak voldoet aan de hygiënevereisten en of u als uitbater geen strafrechtelijk verleden heeft.

7° Gebruik maken van geregistreerd kassasysteem

Vanaf 2016 moeten alle exploitanten van een inrichting waar maaltijden worden verbruikt een geregistreerd kassasysteem aanschaffen, of hun reeds aanwezige kassasysteem laten aanpassen, wanneer hun jaaromzet, exclusief btw, met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten, met uitsluiting van de diensten die bestaan uit het verschaffen van dranken, meer bedraagt dan 25.000 euro.

6° Voldoen aan voedselveiligheid

Aangifte bij Federaal Voedselagentschap

Een horeca-uitbater moet zijn zaak aangeven aan het Federaal agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FaVV).

Afhankelijk van de zaak krijgt je een toelating of een registratie (enkel aanbieden van ontbijt, verkoop van dranken en/of voorverpakte levensmiddelen met minimum houdbaarheidsdatum van 3 maanden).

Aangifte kan via de website van het FaVV: favv-fin.be

Autocontrolesysteem waarbij de horeca-uitbater zelf een systeem maakt om de voedselveiligheid zelf te controleren. (zie Horeca Vlaanderen)

Opleiding van het personeel inzake voedselveiligheid

Verantwoordelijke van het autocontrolesysteem heeft officiële HACCP-opleiding gevolgd.

9° Omgevingsvergunning

Sinds 1 januari 2018 zijn de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning vervangen door 1 vergunning, nl. de omgevingsvergunning. Deze omgevingsvergunning bundelt bovenstaande vergunningen en wordt (online) aangevraagd bij  het Omgevingsloket. Het omgevingsloket behandelt de aanvraag aan de hand van 1 openbaar onderzoek en 1 adviesronde.

De omgevingsvergunning:

 • Is van onbepaalde duur, dit in tegenstelling tot de vroegere milieuvergunning. Zo kunnen bedrijfsactiviteiten verder uitgeoefend worden zonder verhindering door een vervaldatum van de vergunning. Toch blijft inspraak van de burger en de bescherming van Mens en Milieu gewaarborgd.
 • De aanvraag van de omgevingsvergunning kan gedurende de procedure gewijzigd worden
 • Is niet steeds verplicht. De voorwaarden voor een al dan niet verplichte omgevingsvergunning hangen af van de gemeente of stad waar men de activiteit wenst uit te oefenen. Voor volgende activiteiten is het in het Vlaams Gewest verplicht een omgevingsvergunning aan te vragen:
  • Bouwen van een nieuwe woning of nieuw gebouw
  • Verkavelen van een grond
  • De exploitatie van hinderlijke bedrijfsactiviteiten van klasse 1 en 2. (*)
 • Sommige activiteiten moeten enkel gemeld worden of zijn vrijgesteld van een omgevingsvergunning.
 • Niet verplicht voor kleine werken, de mogelijkheid bestaat dat er wel een meldingsplicht geldt bij de gemeente of stad. 

(*) Bedrijfsactiviteiten worden in verband met de omgevingsvergunning ingedeeld in 3 klassen. Klasse 1 en 2 zijn respectievelijk de meest hinderlijke activiteiten en minder hinderlijke activiteiten. Voor deze 2 klassen moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd, op enkele uitzonderingen na. Een omgevingsvergunning voor een bedrijf van klasse 1 wordt aangevraagd bij de deputatie van de provincie waar uw exploitatie zal plaatsvinden, de beslissing hierover valt binnen de 4,5 maanden. Een omgevingsvergunning voor een bedrijf van klasse 2 wordt aangevraagd bij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waar uw exploitatie zal plaatsvinden. De beslissing hierover valt binnen de 3,5 maanden. Behoort uw onderneming tot klasse 3, nl. de minst hinderlijke activiteiten dan moet er enkel melding worden gemaakt van de start van uw onderneming. 

De volledige lijst van bedrijfsactiviteiten behorende tot verschillende klassen is te raadplegen via volgende websites:

– indelingslijst: https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=701773

– VLAREM-wegwijzer: https://www.milieuinfo.be/wegwijzer/swf/wegwijzer-flow;jsessionid=B83FF776989E4AFF1991BA58B0C03AAB?execution=e1s1

Een milieuverplichting is niet verplicht voor elke horecazaak. Over het algemeen zijn het enkel de grotere zaken zoals een hotel die verplicht zijn tot een milieuvergunning. De milieuverplichting hangt af van sommige toestellen of installaties in de zaak.

verzekeringen

Als ondernemer is het soms verplicht of soms aangeraden bepaalde verzekeringen af te sluiten.

Een traiteurzaak moet aangesloten zijn voor de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de uitbater bij brand en ontploffing. Deze beschermt de uitbater voor zijn aansprakelijkheid als exploitant van een horecazaak.

Vanzelfsprekend heeft u er ook alle baat bij om de niet-verplichte verzekeringen naar aanleiding van uw opstart te onderschrijven of te laten aanpassen:

 • Brandverzekering (huurdersaansprakelijkheid, gebouw, inhoud, diefstal,..)
 • De aanpassing van uw autoverzekering aan het werkelijke gebruik (beroepsgebruik, al dan niet beperkt)
 • Machinebreuk- en/of elektronicaverzekering
 • Gewaarborgd inkomen en/of ongevallenverzekering
 • Vrij Aanvullend Pensioen voor zelfstandigen, pensioensparen, langetermijnsparen
 • Riziv-contract
 • …  (uw verzekeringsmakelaar weet raad)

BTW-tarieven

De BTW-tarieven verschillen van horecazaak alsook van de diensten die worden aangeboden. We geven hier een overzicht van de belangrijkste tarieven.

Verschaffen van spijzen en dranken om ter plaatse te verbruiken

BTW-tarief van 12%: Voor het verschaffen van spijzen en dranken om ter plaatse te verbruiken geldt een BTW- tarief van 12 %

BTW-Tarief van 21% voor het verschaffen van dranken waarvoor een BTW-tarief van 21% geldt of voor leveringen van producten zonder bereiding zoals chips, chocolade, verpakte wafels, kauwgom

Enige prijs voor een restaurant- of cateringdienst onderworpen aan verschillende btw-tarieven

Indien één globale prijs wordt gevraagd voor een restaurant- of cateringdienst waarbij zowel spijzen als dranken worden verschaft, dient die prijs te worden gesplitst.

Of wanneer de restaurateur of cateraar die splitsing niet wenst te doen, het geheel worden belast tegen het normale btw-tarief van 21 pct.

Traiteurdiensten

Voor traiteurdiensten gelden 3 BTW-percentages die als volgt toegepast moeten worden in twee mogelijke gevallen:

1) je staat niet in voor het opdienen:

– 21 % BTW voor luxeproducten (o.a. kaviaar, kreeft, oesters, langoesten)

– 6 % BTW voor gewone bereidingen;

2) je staat wel in voor het opdienen:

– 12 % BTW voor de maaltijden

– 21% BTW voor de dranken.

Nog vragen?
Of graag een babbel over de financiële kant van de zaak?
Bel ons voor direct advies