Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/busimind/domains/startersadviseur.be/private_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 6044
Starten als kinesitherapeut | Startersadviseur.be

starten als kinesitherapeut

 

Wenst u te starten als zelfstandig kinesitherapeut en zoekt in dat verband naar relevante informatie?

Hieronder vindt u een overzicht van de beroepsspecifieke startersinfo.

Op deze pagina leest u: 

 • het beroep kinesist
 • beroepsspecifieke vestigingsvoorwaarden
 • verzekeringen
 • nationale conventie
 • kinesist als vrij beroep

Het beroep kinesist

De wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen definieert het takenpakket als volgend:

“1° systematische handelingen met als doel functieproblemen van spierskeletale, zenuwfysiologische, respiratoire, cardiovasculaire en psychomotorische aard te verhelpen door het toepassen van een of meerdere van de volgende vormen van therapie:

 1. a) de lichaamsoefeningstherapie, zijnde het tot een geneeskundig doel door de patiënt doen uitvoeren van bewegingen, met of zonder fysieke bijstand;
 2. b) de massagetherapie, zijnde het tot een geneeskundig doel toepassen van massagetechnieken op de patiënt;
 3. c) de fysieke therapieën, zijnde het tot geneeskundig doel aan de patiënt toedienen van niet-invasieve fysieke prikkels, zoals elektrische stromen, elektromagnetische stralingen, ultrageluiden, warmte- en koudeapplicaties en balneotherapie;

  2° het verrichten van onderzoeken en het opstellen van balansen van de motoriek van de patiënt met als doel bij te dragen tot het stellen van een diagnose door een arts of een behandeling bestaande uit de in het 1° bedoelde handelingen in te stellen;

  3° het concipiëren en het uitwerken van behandelingen bestaande uit de onder het 1° bedoelde handelingen;

  4° de perinatale kinesitherapie en de bekkenbodemreëducatie.”

Beroepsspecifieke vestigingsvoorwaarden

1° Diplomavereiste

Om het beroep van kinesitherapeut uit te oefenen moet men in het bezit zijn van volgend diploma:

 • Een universitaire opleiding in de kinesitherapie.
 • Een niet-universitaire opleiding kinesitherapie in het hoger onderwijs, die ten minste vier studiejaren voltijds onderwijs bedraagt.

2° Erkenning en visum

Een kinesist in België is verplicht zich te laten erkennen en in het bezit te zijn van een visum. Het is echter heel eenvoudig. De erkenning wordt automatisch opgestuurd door Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid na het behalen van uw Masterdiploma in de Kinesitherapie. Na het ontvangen van de erkenning wordt FOD Volksgezondheid automatisch gecontacteerd en wordt uw visum opgestuurd via de Provinciale Geneeskundige Commissie.  U hoeft dus geen aanvraag te doen voor het verkrijgen van erkenning of een visum.

Wenst u zich eerst te specialiseren in een bijzondere beroepsbekwaamheid, zal u toch zelf de erkenning moeten aanvragen bij FOD Volksgezondheid.

Het betreft volgende specialisaties:

 • Pediatrische kinesitherapie
 • Bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie
 • Neurologische kinesitherapie
 • Manuele therapie
 • Cardiovasculaire kinesitherapie
 • Respiratoire kinesitherapie

De volledige procedure is terug te vinden via de website www.vlaanderen.be alsook via www.zorg-en-gezondheid.be .

3° RIZIV-nummer

Na de erkenning en ontvangen van een visum wordt het RIZIV automatisch op de hoogte gebracht en zal deze u een RIZIV-nummer toekennen.

Dit RIZIV-nummer is noodzakelijk om prestaties aan te geven en noodzakelijk voor patiënten om hun kosten (deels) terug te vragen via het ziekenfonds. Dit RIZIV-nummer dient vermeld te worden op alle officiële papieren.

De getuigschriftenboekjes (attesten voor verstrekte zorgen) kunnen besteld worden via Bpost (www.medattest.be).

Na het verkrijgen van uw Riziv-nummer wordt het mogelijk om een aanvraag te doen voor tegemoetkoming in de kosten van uw softwarepakket voor dossierbeheer (jaarlijks 800 Euro, zie website Riziv).

Geen verplichting van bewijs van kennis van bedrijfsbeheer

Sinds 1 september is de verplichting om een  bewijs van kennis van bedrijfsbeheer voor te leggen, weggevallen voor ondernemingen in het Vlaams Gewest.

Naast de bijkomende voorwaarden voor het starten als kinesitherapeut, zijn er ook nog algemene voorwaarden voor het opstarten van een onderneming. Meer informatie hierover vindt u bij onze “algemene startersinfo”.

verzekeringen

Als ondernemer is het soms verplicht of soms aangeraden bepaalde verzekeringen af te sluiten.

Als kinesist bent u verplicht ten minste volgende verzekeringen af te sluiten:

 • Verzekering inzake beroepsaansprakelijkheid: dekking van schade van fouten met betrekking tot het beroep als kinesist;
 • Burgerlijke aansprakelijkheid: dekking van schade aan derden

 

Vanzelfsprekend heeft u er ook alle baat bij om de niet-verplichte verzekeringen naar aanleiding van uw opstart te onderschrijven of te laten aanpassen:

 • Brandverzekering (huurdersaansprakelijkheid, gebouw, inhoud, diefstal,..)
 • De aanpassing van uw autoverzekering aan het werkelijke gebruik (beroepsgebruik, al dan niet beperkt)
 • Machinebreuk- en/of elektronicaverzekering
 • Gewaarborgd inkomen en/of ongevallenverzekering
 • Vrij Aanvullend Pensioen voor zelfstandigen, pensioensparen, langetermijnsparen
 • Riziv-contract, zie hieronder
 • …  (uw verzekeringsmakelaar weet raad)

 

Afhankelijk van het aantal verstrekkingen dat u jaarlijks onder de conventie doet, heeft u recht op een riziv-toelage in het kader van uw sociaal statuut.  Hiervoor sluit u in principe een verzekeringsovereenkomst af bij een verzekeraar.  Vervolgens doet u als gerechtigde jaarlijks tijdig de aanvraag, waarna het Riziv de toelage in de door u opgegeven verzekeringsovereenkomst stort.  

De voorwaarden hiervoor zijn:

 • Toetreden tot de Nationale Conventie voor het volledige jaar.
 • Gedurende dat jaar een bepaald minimum van verstrekking halen.
 • Tijdig een contract afgesloten hebben met een verzekerings –of pensioensinstelling.

Meer info vindt u op de website van het riziv.

Nationale conventie tussen kinesitherapeuten en verzekeringsinstellingen

Kinesitherapeuten kunnen zich aansluiten bij de nationale conventie tussen kinesitherapeuten en verzekeringsinstellingen. Deze overeenkomst regelt: de prijzen en honoraria, de vergoeding voor reiskosten, de modaliteiten voor de toepassing van derdebetalersregeling en de inning van het remgeld en eventuele gevolgen voor het niet nakomen van de overeenkomst. Een kinesist die aangesloten is bij de nationale conventie is “geconventioneerd”.

De overeenkomst wordt meestal opgemaakt voor 2 jaar. Toetreden tot deze overeenkomst gebeurt door het toetredingsformulier in te vullen en op te sturen naar het RIZIV.

Elke kinesist is verplicht in de wachtruimte duidelijk en zichtbaar de patiënt te informeren over het al dan niet aangesloten zijn tot de overeenkomst.

De kinesist verbindt er zich onder andere toe zich aan de vaste tarieven te houden, waardoor de patiënt geniet van een hogere terugbetaling.
In ruil hiervoor krijgt kinesist het RIZIV-sociaal statuut met sociale voordelen en heeft deze recht op de contractuele toekenning van een rente, pensioen of kapitaal in geval van invaliditeit, pensioen en/of overlijden.
Meer informatie m.b.t. dit voordeel leest u in de rubriek Verzekeringen (zie infra).

Meer informatie met betrekking tot deze voorwaarden en de nationale conventie is terug te vinden op de website van het RIZIV (www.riziv.fgov.be )

Kinesist als vrij beroep

Door de aankomende hervorming van het vennootschapsrecht zal het onderscheid tussen handelsvennootschappen en burgerlijke vennootschappen, waaronder ook de vrije beroepers, wegvallen. Alle vennootschappen alsook verenigingen, van welke aard ook, zullen onder één noemer vallen, nl. die van onderneming. Gezien burgerlijke vennootschappen vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe wet, als onderneming worden gezien, vallen vrije beroepen vanaf nu onder het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verengingen. Dit heeft als gevolg dat voortaan vrije beroepen zullen worden behandeld als alle andere vennootschappen en bijgevolg ook failliet kunnen worden verklaard.

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt tegen  midden 2019 verwacht. Voor meer informatie betreffende de nieuwe hervormingen verwijzen wij u graag door naar onze rubriek  keuze rechtsvorm.

Tot dan blijft het beroep van kinesitherapeut vallen onder de noemer van vrij beroep.

Vrij beroep wilt zeggen dat hoofdzakelijk prestaties of producten geleverd worden van intellectuele aard. Beoefenaars van een vrij beroep worden in principe aanzien als een niet-handelaar en vallen daarmee NIET onder de verplichting van het bewijs van basiskennis bedrijfsbeheer (in het algemeen niet meer nodig sinds 1/09/2018), noch van het bewijs van beroepskennis.

Een vrij beroeper moet zich wel bezig houden met bijzondere boekhoudreglementen. Deze leggen in het bijzonder bijkomende verplichtingen op, nl.:

–              Bijhouden van een dagboek van de ontvangsten en de uitgaven

–              Het gebruiken van ontvangstbewijsboekjes/ getuigschriften

Daarenboven is het zo dat eenmanszaken worden belast op de ontvangen inkomsten tijdens het kalenderjaar (en dus niet per definitie op basis van het aantal gedane prestaties).  Een vennootschap wordt belast op op basis van de gedane prestaties tijdens het boekjaar, ongeacht of deze al dan niet werden betaald.

Het is hoe dan ook aangeraden zich te laten bijstaan door een boekhouder, die over de nodige expertise beschikt.

Nog vragen?
Of graag een babbel over de financiële kant van de zaak?
Bel ons voor direct advies