starten als Arts

 

Wenst u te starten als zelfstandig arts en zoekt in dat verband naar relevante informatie?

Hieronder vindt u een overzicht van de beroepsspecifieke startersinfo.

Op deze pagina leest u: 

 • starten als arts
 • beroepsspecifieke vestigingsvoorwaarden
 • verzekeringen
 • Nationale Conventie tussen artsen en mutualiteiten (Medicomut Akkoord)
 • arts als vrij beroep
 • eenmanszaak of vennootschap? 

Starten als arts

Om te starten als arts (zowel als geneesheer-specialist, alsook als huisarts), moet u aan bepaalde specifieke voorwaarden voldoen en bepaalde administratieve stappen ondernemen.

Voor het oprichten van een onderneming in het algemeen verwijzen we u graag door naar onze algemene startersinfo waar u een stapsgewijze planning vindt. Sinds 1 september 2018 is de verplichting van bewijs van kennis bedrijfsbeheer weggevallen in het Vlaams Gewest. Meer informatie over deze vereiste vindt u onder de “algemene startersinfo”.

Hieronder wordt verder ingegaan op de beroepsspecifieke voorwaarden die opgelegd worden aan artsen.

Beroepsspecifieke vestigingsvoorwaarden

1° Diplomavereiste

Een arts moet in het bezit zijn van een diploma van basisdiploma van arts (master in geneeskunde).
Deze kan Belgisch, een diploma uit de EER of Zwitserland mits voorlegging aan de Orde en FOD Volksgezondheid of een diploma niet uit de EER moet een gelijkwaardigheid verkrijgen bij de Vlaamse Gemeenschap.
FOD Volksgezondheid
Eurostation II
Victor Hortaplein, 40 bus 10
1060 Brussel
+32 (0)2 524.97.97

2° Visumverplichting

Allereerst moet een arts in het bezit zijn van een visum. Na het aflopen van de opleiding van geneeskunde, ontvang je in principe automatisch een voorlopig visum van FOD Volksgezondheid.

Hierna geldt de wettelijke verplichting zich in te schrijven bij de Orde der Artsen, waarbij het visum alsook een bewijs van goede zede en gedrag moet worden voorgelegd. De Orde der Artsen werkt met een systeem van Provinciale Raden. Hieronder vindt u de contactgegevens.
Als huisarts moet men zich bijkomstig ook aanmelden bij de Huisartsenkring.

Provinciale Raad van Antwerpen
Van Eycklei 37 bus 2
2018 Antwerpen
Tel: 03/230.54.29
Fax: 03/230.28.01

Provinciale Raad van Vlaams-Brabant en Brussel
Maria-Louizasquare 32
1000 Brussel
Tel: 02/230.22.54
Fax: 02/230.96.78

Provinciale Raad van Limburg
Residentie Park Villers
Villerspark 3/2
3500 Hasselt
Tel: 011/22.84.80
Fax: 011/24.33.24

Provinciale Raad van Oost-Vlaanderen
K. Leopold II-laan 26 E
9000 Gent
Tel: 09/220.47.50
Fax: 09/222.25.76

Provinciale Raad van West-Vlaanderen
Leopold II-laan 33 bus 00.01
8000 Brugge 8
Tel: 050/33.96.66
Fax: 050/34.35.68

Huisartsenkring
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 Brussel
thomas.boeckx@zorg-en-gezondheid.be
02/553 35 58

3° Aanvraag erkenning + RIZIV-nummer

Ten tweede is een officiële erkenning als arts door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid noodzakelijk.

Voor de aanvraag tot erkenning moeten volgende stukken opgestuurd worden:
het stageboekje of ‘medbook’ van je laatste opleidingsjaar;

 • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier voor de erkenning;
 • Een attest van inschrijving bij de Orde der Artsen (niet ouder dan 3 maanden);
 • Masterdiploma, of een voorlopig attest van de universiteit als bewijs van slagen.

De aanvraag kan reeds gedaan worden vanaf 3 maanden voor het einde van de opleiding.
Hierna ontvangt u een officieel erkenningsbesluit. Automatisch brengt het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid het RIZIV op de hoogte die u een RIZIV-nummer zal toekennen.

Dit RIZIV-nummer is noodzakelijk om prestaties aan te geven en noodzakelijk voor patiënten om hun kosten (deels) terug te vragen via het ziekenfonds. Dit RIZIV-nummer dient vermeld te worden op alle officiële papieren.

De getuigschriftenboekjes (attesten voor verstrekte zorgen) kunnen besteld worden via Bpost (www.medattest.be).

RIZIV
Telefooncentrale : +32(0)2 739 71 11
E-mail : communication@riziv.fgov.be
Adres: Tervurenlaan 211, 1150 Brussel

4° Accreditering

Accreditering is geen verplichting maar is een voordeel voor artsen. Accrediteren houdt in dat een arts deelneemt aan bepaalde vormingsactiviteiten of peer review-sessies bij een lokale kwaliteitsgroep.

In ruil hiervoor krijgt de arts bijkomende honoraria afhankelijk van de specialiteit.

Voorwaarden:
1) Behalen van minimum 20 accrediteringspunten (CP’s) tijdens een periode van 12 maanden. Deze punten kan u verkrijgen door het volgen van navormingen die erkend zijn in het kader van de accreditering van artsen. Minimum 3 CP’s moeten verkregen zijn in de rubriek ethiek en economie.
2) Aan minimum 2 sessies van uw LOK (lokale kwaliteitsgroep) deelnemen tijdens een periode van 12 maanden
3) Voldoen aan een activiteitsdrempel tijdens het kalenderjaar voorafgaand aan uw aanvraag, met uitzondering voor jonge artsen in hun eerste 4 praktijkjaren:

 • Huisarts: minimum 5 contacten per werkdag (raadplegingen en huisbezoeken). Dit zijn er dus 1.250 per jaar.
 • Gespecialiseerde arts: afhankelijk per specialisatie en is te raadplegen op de website van het RIZIV.

Aanvraag:

 • Via webtoepassing voor het beheer van accreditering
 • Via een accrediteitsaanvraag voor artsen door te sturen naar het RIZIV.

verzekeringen

Een arts is verplicht bepaalde verzekeringen aan te gaan, maar kan ook bijkomstige verzekeringen aangaan die aan te raden vallen.
Volgende 2 verzekeringen zijn verplicht aan te gaan door de arts: 

 • Verzekering inzake beroepsaansprakelijkheid: dekking van schade van fouten met betrekking tot het beroep als arts;
 • Burgerlijke aansprakelijkheid: dekking van schade aan derden

Vanzelfsprekend heeft u er ook alle baat bij om de niet-verplichte verzekeringen naar aanleiding van uw opstart te onderschrijven of te laten aanpassen:

 • Brandverzekering (huurdersaansprakelijkheid, gebouw, inhoud, diefstal,..)
 • De aanpassing van uw autoverzekering aan het werkelijke gebruik (beroepsgebruik, al dan niet beperkt)
 • Machinebreuk- en/of elektronicaverzekering
 • Gewaarborgd inkomen en/of ongevallenverzekering
 • Vrij Aanvullend Pensioen voor zelfstandigen, pensioensparen, langetermijnsparen
 • Riziv-contract
 • …  (uw verzekeringsmakelaar weet raad)

 

Nationale Conventie tussen artsen en mutualiteiten (Medicomut Akkoord)

Het Medicomut Akkoord bepaalt de relaties tussen artsen, mutualiteiten en patiënten. Een arts is vrij toe te treden tot deze Conventie. In principe wordt om de 2 jaar een nieuw akkoord gesloten en bepaalt onder andere de tarieven die toegetreden artsen mogen aanrekenen en de terugbetalingstarieven. Dit akkoord zorgt voor tariefzekerheid bij patiënten die patiënt zijn bij een geconventioneerde arts en verplicht de arts de richtlijnen van het RIZIV na te leven met betrekking tot de nomenclatuur en honoraria. In ruil daarvoor krijgt de arts het RIZIV-sociaal statuut met sociale voordelen.

De arts kan ook kiezen voor een volledige of gedeeltelijke conventie. De gedeeltelijke conventie houdt in dat u een deel van uw prestaties zal uitvoeren in het raam van het akkoord, deze prestaties geven dan aanleiding op een deel van de sociale voordelen.

De arts heeft 2 mogelijke opties voor het ontvangen van sociale voordelen:

1) Financiering van en verzekering voor gewaarborgd inkomen in het geval van werkonbekwaamheid, in de vorm van een jaarlijkse bijdrage aan de onderneming/instelling waarbij u een overeenkomst heeft afgesloten voor een vervangingsinkomen;

2) Aanleggen van een reserve in aanvullend pensioenkapitaal door middel van een recht op pensioen in geval van rust en/of overleving.

Voorwaarden:
1) U moet tot het huidige nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen toegetreden zijn:
– hetzij voor de uitoefening van uw volledige beroepsactiviteit
– hetzij onder de voorwaarden van tijd en plaats die u aan ons hebt meegedeeld;
2) U moet voor het hele jaar tot het akkoord toegetreden zijn, behalve voor het jaar waarin we uw 1e RIZIV-nummer toekennen;
3) U moet uw activiteit in het kader van de wet betreffende de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) gedurende het hele jaar effectief uitgeoefend hebben. De ‘niet-effectieve perioden’ en alle uitzonderingen op de voorwaarde van effectieve uitoefening van de activiteit zijn reglementair bepaald;
4) Vanaf het toepassingsjaar 2017 moet u een minimumbedrag aan nomenclatuurverstrekkingen hebben aangerekend aan de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging). Dit minimumbedrag varieert per specialisatie.
Uitzondering: U hoeft geen minimumbedrag te hebben aangerekend als u op 1 januari van het referentiejaar minder dan 5 jaar een RIZIV-nummer had dat voorbehouden is voor een erkend huisarts of arts- specialist of als u in de loop van het referentiejaar een stage of uw basisopleiding als arts volgde.

Meer info betreffende het Medicomut Akkoord vindt u op de website van het RIZIV.

Arts als vrij beroep

Door de aankomende hervorming van het vennootschapsrecht zal het onderscheid tussen handelsvennootschappen en burgerlijke vennootschappen, waaronder ook de vrije beroepers, wegvallen. Alle vennootschappen alsook verenigingen, van welke aard ook, zullen onder 1 noemer vallen, nl. die van onderneming. Gezien burgerlijke vennootschappen vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe wet, als onderneming worden gezien, vallen vrije beroepen vanaf nu onder het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verengingen. Dit heeft als gevolg dat voortaan vrije beroepen zullen worden behandeld als alle andere vennootschappen en bijgevolg ook failliet kunnen worden verklaard.

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt tegen midden 2019 verwacht. Voor meer informatie betreffende de nieuwe hervormingen verwijzen wij u graag door naar onze rubriek keuze rechtsvorm.

Tot dan blijft het beroep van arts vallen onder de noemer van vrij beroep.
Vrij beroep wilt zeggen dat hoofdzakelijk prestaties of producten geleverd worden van intellectuele aard. Beoefenaars van een vrij beroep worden in principe aanzien als een niet-handelaar en vallen daarmee NIET onder de verplichting van het bewijs van basiskennis bedrijfsbeheer, noch van het bewijs van beroepskennis.

Een vrij beroeper moet zich wel bezig houden met bijzondere boekhoudreglementen. Deze leggen in het bijzonder bijkomende verplichtingen op, nl.:
– Bijhouden van een dagboek van de ontvangsten en de uitgaven
– Het gebruiken van ontvangstbewijsboekjes/ getuigschriften

Het is dan ook aangeraden zich te laten bijstaan door een boekhouder, die over de nodige expertise beschikt.

Eenmanszaak of vennootschap?

Een arts kan zijn beroep uitoefenen onder een eenmanszaak of vennootschap. Indien men kiest voor een vennootschap zal men de statuten bijkomend moeten voorleggen aan de Orde der Artsen.

Bijkomende informatie betreffende het onderscheid tussen een eenmanszaak en een vennootschap alsook, meer informatie betreffende de verschillende vennootschapsvormen is terug te vinden onder “algemene startersinfo” en “keuze rechtsvorm”.

Voldoen aan de algemene voorwaarden voor het opstarten van een onderneming
Om een onderneming op te starten, moet ook voldaan worden aan een aantal wettelijke voorwaarden. Deze worden stap voor stap overlopen bij de algemene startersinfo.

Nog vragen?
Of graag een babbel over de financiële kant van de zaak?
Bel ons voor direct advies