starten als aannemer in de bouw

 

U wenst zelfstandig aannemer in de bouw te worden en zoekt in dat verband naar relevante informatie?

Hieronder vindt u een overzicht van de beroepsspecifieke startersinfo.

Wat is een aannemer?

 Een aannemer staat in voor het (laten) bouwen of verbouwen van een gebouw zodat dit afgewerkt wordt waarbij hij beroep doet op onderaannemers. De aannemer voert activiteiten uit die rechtstreeks betrekking hebben op herstellen, optrekken of slopen van een gebouw of een onroerend geworden roerend goed door incorporatie.

Hierna volgt een overzicht met de vereisten voor het bewijs van beroepsbekwaamheid  inzake volgende activiteiten:

 • Ruwbouwactiviteiten (metsel,-, beton- en sloopwerken)
 • Stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten
 • Tegelwerken en het plaatsen van elementen in marmer of natuursteen
 • Dakdekkers- en waterdichtingsactiviteiten
 • Schrijnwerkers- en glazenmakersactiviteiten
 • Eindafwerkingsactiviteiten (schilderwerken, behangen en soepele bekledingen)
 • Installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair
 • Elektrotechnische activiteiten
 • Algemeen aannemer (bouwen, verbouwen, laten bouwen of laten verbouwen van een gebouw in uitvoering van een aannemingscontract en via meerdere onderaannemers)

Beroepsspecifieke vestigingsvoorwaarden

Geen diplomavereiste (meer)

Sinds 1 januari 2019 is het niet langer meer verplicht voor een aannemer om zijn/haar beroepsbekwaamheid aan te tonen in het Vlaams Gewest. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest gelden andere regels.

Het beroep van aannemer houdt onder meer volgende activiteiten in:

 • Ruwbouwactiviteiten
 • Stukadoor-, cementeer -en dekvloeractiviteiten
 • Tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten
 • Dakdekkers-en waterdichtingsactiviteiten
 • Schrijnwerker  of glazenmaker
 • Algemene schrijnwerkersactiviteiten
 • Eindwerkingsactiviteiten (schilderen en behangen)
 • Installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair
 • Elektrotechnische activiteiten
 • Algemeen aannemer

Geen verplichting meer van bewijs van kennis van bedrijfsbeheer

Sinds 1 september 2018 is het ook niet langer verplicht nog een bewijs van kennis van het bedrijfsbeheer te kunnen aantonen voor het oprichten van een onderneming. in het Vlaams Gewest.

Meer informatie over het opstarten van een onderneming in het algemeen vindt u onder onze “algemene startersinfo”.

verzekeringen

Als ondernemer is het soms verplicht of soms aangeraden bepaalde verzekeringen af te sluiten.

Als ondernemer bent u verplicht ten minste volgende verzekeringen af te sluiten:

 • Verzekering inzake beroepsaansprakelijkheid: dekking van schade van fouten met betrekking tot het beroep van aannemer (tienjarige aansprakelijkheid);
 • Burgerlijke aansprakelijkheid: dekking van schade aan derden

Vanzelfsprekend heeft u er ook alle baat bij om de niet-verplichte verzekeringen naar aanleiding van uw opstart te onderschrijven of te laten aanpassen:

 • Brandverzekering (huurdersaansprakelijkheid, gebouw, inhoud, diefstal,..)
 • De aanpassing van uw autoverzekering aan het werkelijke gebruik (beroepsgebruik, al dan niet beperkt)
 • Machinebreuk- en/of elektronicaverzekering
 • Gewaarborgd inkomen en/of ongevallenverzekering
 • Vrij Aanvullend Pensioen voor zelfstandigen, pensioensparen, langetermijnsparen
 • Riziv-contract
 • …  (uw verzekeringsmakelaar weet raad)

 

Vereiste vergunningen

Omgevingsvergunning 

Sinds 1 januari 2018 zijn de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning vervangen door 1 vergunning, nl. de omgevingsvergunning. Deze omgevingsvergunning bundelt bovenstaande vergunningen en wordt (online) aangevraagd bij het Omgevingsloket. Het omgevingsloket behandelt de aanvraag aan de hand van 1 openbaar onderzoek en 1 adviesronde.  

De omgevingsvergunning:

 • Is van onbepaalde duur, dit in tegenstelling tot de vroegere milieuvergunning. Zo kunnen bedrijfsactiviteiten verder uitgeoefend worden zonder verhindering door een vervaldatum van de vergunning. Toch blijft inspraak van de burger en de bescherming van Mens en Milieu gewaarborgd.
 • De aanvraag van de omgevingsvergunning kan gedurende de procedure gewijzigd worden
 • Is niet steeds verplicht. De voorwaarden voor een al dan niet verplichte omgevingsvergunning hangen af van de gemeente of stad waar men de activiteit wenst uit te oefenen. Voor volgende activiteiten is het in het Vlaams Gewest verplicht een omgevingsvergunning aan te vragen:
  • Bouwen van een nieuwe woning of nieuw gebouw
  • Verkavelen van een grond
  • Sommige activiteiten moeten enkel gemeld worden of zijn vrijgesteld van een omgevingsvergunning
  • Niet verplicht voor kleine werken, de mogelijkheid bestaat dat er wel een meldingsplicht geldt bij de gemeente of stad.
  • De exploitatie van hinderlijke bedrijfsactiviteiten van klasse 1 en 2. (*)

 (*) Bedrijfsactiviteiten worden in verband met de omgevingsvergunning ingedeeld in 3 klassen. Klasse 1 en 2 zijn respectievelijk de meest hinderlijke activiteiten en minder hinderlijke activiteiten. Voor deze 2 klassen moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd, op enkele uitzonderingen na. Een omgevingsvergunning voor een bedrijf van klasse 1 wordt aangevraagd bij de deputatie van de provincie waar uw exploitatie zal plaatsvinden, de beslissing hierover valt binnen de 4,5 maanden. Een omgevingsvergunning voor een bedrijf van klasse 2 wordt aangevraagd bij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waar uw exploitatie zal plaatsvinden. De beslissing hierover valt binnen de 3,5 maanden. Behoort uw onderneming tot klasse 3, nl. de minst hinderlijke activiteiten dan moet er enkel melding worden gemaakt van de start van uw onderneming.    

De volledige lijst van bedrijfsactiviteiten behorende tot verschillende klassen is te raadplegen via volgende websites:  

– indelingslijst: https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=701773 

– VLAREM-wegwijzer: https://www.milieuinfo.be/wegwijzer/swf/wegwijzer-flow;jsessionid=B83FF776989E4AFF1991BA58B0C03AAB?execution=e1s1 

Overheidsopdrachten

Een aannemer kan deelnemen aan overheidsopdrachten. Daarvoor moet de aannemer eerst erkenning verkrijgen. 

De aannemer moet daarvoor voldoen aan voorwaarden inzake:

 • Financiële draagkracht;
 • Professionele integriteit;
 • Technische bekwaamheid. 

De aannemer toont aan dat hij te vertrouwen is, dat hij technisch bekwaam is om overheidswerken uit te voeren en dat hij een financieel gezond bedrijf heeft. De erkenning is in principe geldig voor 5 jaar en wordt toegekend door de Commissie voor erkenning der aannemers onder het toezicht van de FOD Economie. 

Nog vragen?
Of graag een babbel over de financiële kant van de zaak?
Bel ons voor direct advies