starten met transportbedrijf

 

Wenst u te starten als transportbedrijf en zoekt in dat verband naar relevante informatie?

Hieronder vindt u een overzicht van de beroepsspecifieke startersinfo.

Op deze pagina leest u: 

 • Wat is beroepsgoederenvervoer
 • Vervoersvergunning
 • Verzekeringen

Wat is beroepsgoederenvervoer?

Beroepsgoederenvervoer = het verrichten van vervoer van zaken tegen vergoeding, waarbij de zaken die u vervoert niet uw eigendom zijn of niet het voorwerp uitmaken van uw handel, nijverheid of bedrijf. De motorvoertuigen die dienen tot het vervoer van deze goederen, hebben een laadvermogen van meer dan 500 kg. De verhuring van een voertuig met chauffeur wordt hiermee gelijkgesteld.

Het goederenvervoer voor derden valt onder de wet van 15 juli 2013 betreffende het goederenvervoer over de weg.

Geen bewijs van kennis van bedrijfsbeheer

Sinds 1 september 2018 is het niet meer verplicht een bewijs te kunnen voorleggen van kennis van bedrijfsbeheer in het Vlaams Gewest.

Meer informatie hierover en ook over de algemene voorwaarden voor het opstarten van een onderneming, is terug te vinden onder de “algemene startersinfo”. 

Vervoersvergunning

Om een transportbedrijf op te starten moet men allereerst in het bezit zijn van een vervoersvergunning.

Soorten vervoersvergunning

Er bestaan 3 soorten vervoersvergunningen afhankelijk van het vervoergebied.

1° Nationale vervoersvergunning

Een nationale vervoersvergunning is verplicht voor elk motorvoertuig dat in België ingeschreven is en gebruikt wordt om uitsluitend op het grondgebied van België vervoer van zaken tegen vergoeding te verrichten.

 • De houder (onderneming) van de nationale vergunning mag uitsluitend bezoldigd goederen vervoeren op het grondgebied van België;
 • Geldt alleen voor motorvoertuigen, in hun volledige voertuigencombinatie;
 • 1 orgineel wordt bewaard op de bedrijfszetel van de onderneming en elk motorvoertuig heeft een kopie ervan bij zich.

2° Communautaire Vervoersvergunning

Een internationale vervoersvergunning is verplicht voor elk motorvoertuig dat in België ingeschreven is en gebruikt wordt om internationaal vervoer van zaken tegen vergoeding te verrichten op het grondgebied van de Europese Unie (+ Zwitserland, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein).

 • Ondernemingen mogen alle vervoer verrichten op het grondgebied van de EU: België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zweden, Finland, Denemarken, Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Ierland, Griekenland, Italië, Spanje, Portugal, Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Slovenië, Malta, Cyprus en Kroatië + Zwitserland, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein;
 • Ondernemingen mogen alle vervoer verrichten tussen deze landen;
 • Ondernemingen moeten alle transitvervoer verrichten door deze landen, met inbegrip van het vervoer met bestemming van of afkomstig uit derde landen;
 • Ondernemingen mogen alle vervoer verrichten tussen één van deze landen en een derde land, onder de voorwaarden die bepaald worden door de desbetreffende bilaterale akkoorden (inlichtingen zijn te bekomen bij de FOD Mobiliteit en Vervoer);
 • Ondernemingen mogen alle cabotagevervoer verrichten binnen deze landen (cabotagevervoer = vervoer verricht tussen twee plaatsen in eenzelfde land, behalve België).

Dit vrije verkeer is wel aan 4 beperkingen onderworpen:

 • Op de cabotage blijven reglementaire verplichtingen van de betroffen landen van toepassing
 • Cabotage is verboden in Zwitserland
 • Het derdelandenvervoer voor bepaalde vervoerrelaties (inlichtingen zijn te bekomen bij de FOD Mobiliteit en Vervoer)
 • Geldt alleen voor motorvoertuigen, in hun volledige voertuigencombinatie;
 • 1 origineel wordt bewaard op de bedrijfszetel van de onderneming en elk motorvoertuig heeft een kopie ervan bij zich.

3°  (internationaal) Extracommunautaire vervoersvergunning

Een (internationaal) extracommunautaire vervoersvergunning is verplicht voor elk in België ingeschreven motorvoertuig dat wordt gebruikt om internationaal bezoldigd goederenvervoer te verrichten buiten het grondgebied van de Europese Unie.

De extracommunautaire vervoervergunningen

 • De extracommunautaire vervoervergunning is vereist voor het vervoer op het grondgebied van een land buiten de EU;
 • Vergunning is vereist voor elk land waar doorgereden wordt, ongeacht of het gaat over een transitland, het land van bestemming of de herkomst van het transport.
 • Geldt alleen voor motorvoertuigen, in hun volledige voertuigencombinatie;

Om een extracommunautaire vervoersvergunning te verkrijgen moet:

 • De vervoerder moet houder zijn van een communautaire vervoersvergunning voor het gebruikte motorvoertuig;
 • Er rekening gehouden worden met de contigenten toegestaan door de Staten of internationale organisaties waar België bi- of multilaterale akkoorden heeft gesloten. Om de eventueel nodige extra-communautaire vervoervergunningen te verkrijgen:

Voorwaarden voor het verkrijgen van een vervoersvergunning

Allereerst zijn er 4 wezenlijke voorwaarden die vervuld moeten worden om een vervoersvergunning te verkrijgen.

1° Daadwerkelijke vestiging in België

Voor het opstarten van uw onderneming in België, zie tab “algemene startersinfo”.

2° Voldoen aan de voorwaarde betreffende vakbekwaamheid

De effectief en permanent bestuurder of leider van de onderneming moet houder zijn van een getuigschrift van vakbekwaamheid voor vervoercommissionair, geldig voor het nationaal en internationaal vervoer, uitgevaardigd door FOD Mobiliteit en Vervoer.

Dit getuigschrift wordt verkregen door het volgen van een cursus en door te slagen op een schriftelijk en mondeling examen. De cursus en het bijbehorend examen worden georganiseerd door de VZW Instituut Wegtransport & Logistiek België. Het examen peilt naar de nodige kennis betreffende douanereglementering, sociaal recht, burgerlijk recht, kostprijsberekening, …

Er zijn bepaalde vrijstellingen voorzien met betrekking tot de examenplicht indien men houder is van bepaalde diploma’s.

3° Voldoen aan de voorwaarde inzake betrouwbaarheid

De transportmanager, de onderneming en personen belast met het dagelijks beheer van de transportonderneming moeten voldoen aan de voorwaarde inzake betrouwbaarheid.

Dit wil zeggen dat deze personen geen beroepsverbod of ernstige strafrechtelijke veroordelingen mogen hebben opgelopen, noch ernstige inbreuken op de vervoerswetgeving.

De betrouwbaarheid moet blijken uit een uittreksel uit het strafregister en een uittreksel uit het elektronisch register van wegvervoersondernemingen.

Meer details over deze voorwaarde staan opgelijst in art. 8 en 9 van de wet van 15 juli 2013.

4° Voldoen aan de voorwaarde inzake financiële draagkracht

Het transportbedrijf moet kunnen aantonen dat zij financiële draagkracht heeft. Deze financiële draagkracht verondersteld een borgtocht van 9.000 euro voor het 1ste motorvoertuig en 5.000 euro per bijkomend motorvoertuig. Deze borgtocht wordt aangetoond aan de hand van een bewijs van een kredietinstelling, verzekeringsmaatschappij, een vennootschap van gezamenlijke borgstelling van de Deposito-en Consignatiekas.

Uitzonderingen vrijgesteld van een vervoersvergunning

Voor nationaal en internationaal vervoer:

 • verricht met een motorvoertuig of een sleep waarvan het nuttig laadvermogen niet meer dan 500 kg bedraagt;
 • van bagage verricht met een motorvoertuig dat uitsluitend voor personenvervoer is gebouwd of met een aanhangwagen die aan dit motorvoertuig is gekoppeld;
 • postvervoer verricht in het kader van een opdracht van openbare dienst;
 • van geneesmiddelen, medische apparaten en uitrusting alsmede van andere artikelen die nodig zijn voor eerstehulpverlening, met name in geval van rampen.

Voor nationaal vervoer, wanneer niet over de grens van België wordt gegaan):

 • verricht buiten de openbare weg;
 • van voertuigen die worden verplaatst op vordering van de hiertoe bevoegde ambtenaren;
 • het vervoer verricht met het oog op het uitstrooien op de openbare weg van stoffen om het verkeer te beveiligen bij gevaarlijke weersomstandigheden of andere;
 • van waarden verricht met speciaal daartoe ontworpen voertuigen;

Aanvraag vervoersvergunning

Een vervoervergunning dient aangevraagd te worden bij het directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid. Een aanvraagformulier is beschikbaar op de website: www.mobilit.belgium.be

De aanvraag moet ondertekend worden door:

 • de kandidaat-vervoerder of vervoermanager in een eenmanszaak
  Bijvoegen: uittreksel van het strafregister op naam van het hoofd van de onderneming en de vervoersmanager (eventueel nog bijkomende documenten)
 • het statutair bevoegd orgaan, zoals zaakvoerder van de BVBA of afgevaardigd bestuurder van de NV EN door de vervoermanager in een vennootschap.
  Bijvoegen: uittreksel van het strafregister op naam van de zaakvoerder en de vervoersmanager (eventueel nog bijkomende documenten).

verzekeringen

Als ondernemer is het soms verplicht of soms aangeraden bepaalde verzekeringen af te sluiten.

Als ondernemer bent u normaal gezien verplicht ten minste volgende verzekeringen af te sluiten:

 • Verzekering inzake beroepsaansprakelijkheid: dekking van schade van fouten met betrekking tot uw beroep;
 • Burgerlijke aansprakelijkheid: dekking van schade aan derden

Vanzelfsprekend heeft u er ook alle baat bij om de niet-verplichte verzekeringen naar aanleiding van uw opstart te onderschrijven of te laten aanpassen:

 • Brandverzekering (huurdersaansprakelijkheid, gebouw, inhoud, diefstal,..)
 • De aanpassing van uw autoverzekering aan het werkelijke gebruik (beroepsgebruik, al dan niet beperkt)
 • Machinebreuk- en/of elektronicaverzekering
 • Gewaarborgd inkomen en/of ongevallenverzekering
 • Vrij Aanvullend Pensioen voor zelfstandigen, pensioensparen, langetermijnsparen
 • Riziv-contract
 • …  (uw verzekeringsmakelaar weet raad)

 

Nog vragen?
Of graag een babbel over de financiële kant van de zaak?
Bel ons voor direct advies