Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/busimind/domains/startersadviseur.be/private_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 6044
Een detailhandel starten | Startersadviseur.be

starten met een detailhandel

 

Wenst u te starten met een detailhandel en zoekt in dat verband naar relevante informatie?

Hieronder vindt u een overzicht van de beroepsspecifieke startersinfo.

Op deze pagina leest u: 

 • Wat is een detailhandel?
 • Beroepsspecifieke vestigingsvoorwaarden
 • De omgevingsvergunning
 • Verzekeringen

Wat is een detailhandel?

Een kleinhandelszaak wordt als volgt omschreven: “Een kleinhandelsbedrijf is een distributie-eenheid waarvan de activiteit bestaat uit het te koop aanbieden of wederverkopen van goederen aan consumenten, zonder die goederen andere behandelingen te laten ondergaan dan de behandelingen die in de handel gebruikelijk zijn.Het is met andere woorden dus een winkel, geen groothandelsbedrijf, geen ambachtelijk bedrijf, geen horecazaak, geen fabriek, geen sportclub, geen schouwburg en geen kantoor’.

Beroepsspecifieke vestigingsvoorwaarden

1° Geen verplicht bewijs van kennis van bedrijfsbeheer

Sinds 1 september is de verplichting om een  bewijs van kennis van bedrijfsbeheer voor te leggen, weggevallen voor ondernemingen in het Vlaams Gewest.

Naast de bijkomende voorwaarden voor het starten als detailhandel, zijn er ook nog algemene voorwaarden voor het opstarten van een onderneming. Meer informatie hierover vindt u bij onze “algemene startersinfo”.

2°Bijkomende vergunningen gemeente

Bijkomstig vraagt u best bij de gemeente van uw vestiging nog eens na of er nog bijkomstige vergunningen nodig zijn voor het opstarten van uw zaak. 

3°Kleinhandelszaak met voedingsmiddelen

Een kleinhandelszaak gericht op het fabriceren, verpakken, opslaan, vervoeren of in de handel brengen van voedingsmiddelen moet voldoen aan de voedselveiligheid. De onderneming zal aangifte moeten doen bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). 

Afhankelijk van de handelsactiviteit met betrekking tot voedingsmiddelen heeft men registratie, toelating of erkenning nodig van het FAVV.  Met betrekking tot detailhandels werd door het FAVV een uitgebreid document opgesteld in verband met de toelatingsvoorwaarden. 

Daarenboven geldt een verplichting tot het opstarten van een autocontrolesysteem waarbij de ondernemer een systeem dient te ontwikkelen om de voedselveiligheid zelf te controleren. (meer informatie hierover is te vinden op de website van het FAVV). 

Meer informatie hierover en de aangifte kan via de website van het FAVV: www.favv-fin.be

4°Prijsaanduiding

Een detailhandel is verplicht de prijs van de goederen of diensten die worden aangeboden, op een zichtbare, leesbare, schriftelijke en ondubbelzinnige manier aan te duiden. Daarbij kunnen eventueel nog bijkomende verplichtingen komen zoals het aanduiden van de prijs per meeteenheid voor bepaalde goederen. 

5° Sluitingsuren en wekelijkse rustdag

Een kleinhandel (met uitsluiting van een nachtwinkel en nog andere uitzonderingen) is verplicht de wettelijke sluitingsuren na te leven, nl.:

 • Voor 5u en na 20u
 • Voor 5u en na 21u op vrijdag en werkdagen voor een feestdag. 

Daarenboven zijn kleinhandels verplicht een wekelijkse rustdag in te plannen. Gezien het principe van de zondagsrust, is dit mogelijks op zondag. Toch zijn er ondertussen al heel wat afwijkingen op dit principe, en is er een gedeeltelijke of volledige vrijstelling van het verbod op arbeid op zondag voor verschillende soorten winkels. 

De afwijkingen op het algemeen verbod zijn terug te vinden op de website van het FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg. 

De omgevingsvergunning

Voor het uitvoeren van sommige werken, het houden van bepaalde activiteiten moet men een omgevingsvergunning aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen.

Sinds 1 januari 2018 zijn de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning vervangen door 1 vergunning, nl. de omgevingsvergunning. Deze omgevingsvergunning bundelt bovenstaande vergunningen en wordt (online) aangevraagd bij het Omgevingsloket. Het omgevingsloket behandelt de aanvraag aan de hand van 1 openbaar onderzoek en 1 adviesronde.

De omgevingsvergunning:

 • Is van onbepaalde duur, dit in tegenstelling tot de vroegere milieuvergunning. Zo kunnen bedrijfsactiviteiten verder uitgeoefend worden zonder verhindering door een vervaldatum van de vergunning. Toch blijft inspraak van de burger en de bescherming van Mens en Milieu gewaarborgd.
 • De aanvraag van de omgevingsvergunning kan gedurende de procedure gewijzigd worden
 • Is niet steeds verplicht. De voorwaarden voor een al dan niet verplichte omgevingsvergunning hangen af van de gemeente of stad waar men de activiteit wenst uit te oefenen. Voor volgende activiteiten is het in het Vlaams Gewest verplicht een omgevingsvergunning aan te vragen:
  • Bouwen van een nieuwe woning of nieuw gebouw
  • Verkavelen van een grond
  • De exploitatie van hinderlijke bedrijfsactiviteiten van klasse 1 en 2. (*)
 • Sommige activiteiten moeten enkel gemeld worden of zijn vrijgesteld van een omgevingsvergunning.
 • Niet verplicht voor kleine werken, de mogelijkheid bestaat dat er wel een meldingsplicht geldt bij de gemeente of stad.

(*) Bedrijfsactiviteiten worden in verband met de omgevingsvergunning ingedeeld in 3 klassen. Klasse 1 en 2 zijn respectievelijk de meest hinderlijke activiteiten en minder hinderlijke activiteiten. Voor deze 2 klassen moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd, op enkele uitzonderingen na. Een omgevingsvergunning voor een bedrijf van klasse 1 wordt aangevraagd bij de deputatie van de provincie waar uw exploitatie zal plaatsvinden, de beslissing hierover valt binnen de 4,5 maanden. Een omgevingsvergunning voor een bedrijf van klasse 2 wordt aangevraagd bij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waar uw exploitatie zal plaatsvinden. De beslissing hierover valt binnen de 3,5 maanden. Behoort uw onderneming tot klasse 3, nl. de minst hinderlijke activiteiten dan moet er enkel melding worden gemaakt van de start van uw onderneming. 


De volledige lijst van bedrijfsactiviteiten behorende tot verschillende klassen is te raadplegen via volgende websites:

– indelingslijst: https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=701773

– VLAREM-wegwijzer: https://www.milieuinfo.be/wegwijzer/swf/wegwijzer-flow;jsessionid=B83FF776989E4AFF1991BA58B0C03AAB?execution=e1s1

De omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten

Voor 1 januari 2018 waren kleinhandels met een verkoopoppervlakte toegankelijk voor de klant van meer dan 400m² verplicht in het bezit te zijn van een socio-economische vergunning. Vanaf 1 januari 2018 werd deze socio-economische vergunning veranderd door de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten. 

De omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten wordt in principe aangevraagd bij en uitgereikt door het college van burgmeester en schepenen de gemeente van de plaats van de vestiging van de handelszaak. Enkel wanneer de machtiging deel uitmaakt van een omgevingsproject met bijvoorbeeld stedenbouwkundige handelingen, moet de aanvraag online gebeuren via het Omgevingsloket (zie hierboven).

De omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten is verplicht in volgende omstandigheden:

1) kleinhandelsactiviteiten uitvoeren in een kleinhandelsbedrijf of handelsgeheel met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400m² in een nieuw op te richten, niet van vergunning vrijgestelde constructie;

2) kleinhandelsactiviteiten uitvoeren in een kleinhandelsbedrijf of handelsgeheel met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400m² in een bestaand, vergund of hoofdzakelijk vergund gebouw of in tijdelijke vergunde of van vergunning vrijgestelde constructies als de handelsactiviteiten uitgevoerd worden:

 • gedurende meer dan 180 dagen per jaar, als de handelsactiviteiten verenigbaar zijn met de geldende stedenbouwkundige voorschriften;
 • gedurende meer dan 90 dagen per jaar, als de handelsactiviteiten niet in overeenstemming zijn met de geldende stedenbouwkundige voorschriften, maar ze wel in overeenstemming zijn met de voorwaarden van de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen;

3) een kleinhandelsbedrijf of een handelsgeheel uitbreiden, als hierdoor de totale netto handelsoppervlakte:

 • meer dan 300m² groter is dan de vergunde netto handelsoppervlakte; of
 • meer dan 20% groter is dan de vergunde netto handelsoppervlakte;

4) kleinhandelsbedrijven of handelsgehelen samenvoegen waarbij de netto handelsoppervlakte na samenvoeging meer dan 400m² bedraagt;

5) een belangrijke wijziging van de categorieën van kleinhandelsactiviteiten doorvoeren in een kleinhandelsbedrijf of een handelsgeheel met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400m².

verzekeringen

Als ondernemer is het soms verplicht of soms aangeraden bepaalde verzekeringen af te sluiten.

Als houder van een detailhandel bent u verplicht ten minste volgende verzekeringen af te sluiten:

 • Verzekering inzake beroepsaansprakelijkheid: dekking van schade van fouten met betrekking tot uw beroep;
 • Verplicht, indien personeel in dienst: verzekering arbeidsongevallen;

 Vanzelfsprekend heeft u er ook alle baat bij om de niet-verplichte verzekeringen naar aanleiding van uw opstart te onderschrijven of te laten aanpassen:

 • Brandverzekering (huurdersaansprakelijkheid, gebouw, inhoud, diefstal,..)
 • De aanpassing van uw autoverzekering aan het werkelijke gebruik (beroepsgebruik, al dan niet beperkt)
 • Machinebreuk- en/of elektronicaverzekering
 • Gewaarborgd inkomen en/of ongevallenverzekering
 • Vrij Aanvullend Pensioen voor zelfstandigen, pensioensparen, langetermijnsparen
 • Riziv-contract
 • …  (uw verzekeringsmakelaar weet raad)
Nog vragen?
Of graag een babbel over de financiële kant van de zaak?
Bel ons voor direct advies